REGULAMIN

Gromadzenie środków pieniężnych na koncie Fundacji Tulipan z programów, zbiórek, darowizn. Refundacja kosztów ponoszonych w ramach pomocy społecznej podopiecznym.

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
&1.

 • Fundacja Tulipan z siedzibą w Opolu, regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu.
  Fundacja działa na podstawie Statutu i wpisu do KRS z dnia
 • Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania rachunku bankowego Fundacji na rzecz podopiecznych i realizowanych programów oraz określa zasady dysponowania zgromadzonymi środkami finansowymi i darowiznami.
 • Naczelnym celem Fundacji jest niesienie pomocy w zakresie wskazanym w Statucie, pomoc w ochronie zdrowia, ratowania życia, pomoc materialną, potrzebującym.
 • Niesienie pomocy ciężko chorym dzieciom, niepełnosprawnym, osobom starszym;
  – uruchamianie programów gospodarczych. Które umożliwiają zgromadzenie środków finansowych na niesienie pomocy;
  – gromadzenie środków finansowych na dofinansowanie leczenia, rehabilitacji w ośrodkach krajowych i zagranicznych;
  – gromadzenie środków na sfinansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania życia i zdrowia;
  – inicjowanie programów przy udziale osób fizycznych i podmiotów gospodarczych umożliwiających zgromadzenie środków na niesienie pomocy podopiecznym;
  – wspieranie i pomoc finansowa dla domów pomocy społecznej, zakładów opieki zdrowotnej;
 • Pomoc społeczna osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, czy materialnych.
  Przeciwdziałania wykluczeniu z życia społecznego lub ich zubożeniu osób starszych.
  Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi.

GROMADZENIE ŚRODKÓW

&2.

 • Środki pieniężne gromadzone na koncie Fundacji są przeznaczone na rzecz podopiecznych, a rozdysponowane podjętą uchwałą przez Zarząd Fundacji.
 • Zgromadzone środki na koncie Fundacji ze wskazaniem na podopiecznego zostają przekazane zgodnie z wolą darczyńcy.

&3.

 • Aby zostać podopiecznym Fundacji Tulipan należy dopełnić formalności rejestrowych i uzyskać decyzję Zarządu Fundacji o stanie się osobom podopieczną.
 • Fundacja Tulipan umieszcza osobę zgłoszoną na liście podopiecznych na rzecz której inicjuje programy gospodarcze, które umożliwiają zgromadzenie środków cele pomocy.

&4.

 • Zgromadzone środki na koncie Fundacji mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność i cele wynikające ze Statutu Fundacji oraz określone niniejszym regulaminem.

&5.

 • Z chwilą akceptacji dokumentacji zgłoszeniowej i przyjęcie osoby na listę podopiecznych Fundacja umieszcza podopiecznego na liście podopiecznych z wskazaniem do niesienia pomocy, pozyskania darczyńców i sponsorów.

&6.

 • Osoby reprezentujące podopiecznego lub sam podopieczny zobowiązani są do przystąpienia do programu Fundacji oraz czynić wszelkie starania dla pozyskania uczestników programów, które umożliwiają gromadzenie środków na cele pomocy podopiecznemu.
 • Osoby reprezentujące podopiecznego lub sam podopieczny nie mogą bez porozumienia z Fundacją wykorzystywać logo Fundacji ani organizować zbiórek publicznych wykorzystując nazwę Fundacji.
 • Inicjując zbiórki publiczne indywidualnie podopieczny lub jego opiekun prawny ma obowiązek uzgodnić z Fundacją formy zbiórki, treść apeli i próśb oraz innych oświadczeń skierowanych do potencjalnych darczyńców.
 • Podopieczny lub jego opiekun prawny zobowiązani są do poinformowania Fundacji o zmianach danych teleadresowych przekazanych wcześniej Fundacji.
 • Co pół roku podopieczny lub jego opiekun prawny powinien przesłać dane o stanie zdrowia podopiecznego w celu aktualizacji danych.

&7.

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz.U. 2002 nr.101 poz.926, ze zm.) Fundacja Tulipan nie udostępnia danych osobowych darczyńców.
  Zgodnie z niniejszą ustawą Fundacja nie udostępnia informacji o wysokości przydzielonych środków podopiecznym. Fundacja nie udziela informacji o wysokości i źródeł zebranych środków osobom i instytucją postronnym z wyjątkiem organów kontroli upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA KONCIE FUNDACJI

&8.

 • Wszelkie środki finansowe wpłacone do Fundacji pozostaną własnością Fundacji.
  Organem uprawnionym do dysponowania nimi jest Zarząd Fundacji.
 • Zarząd Fundacji mocą podjętej uchwały decyduje o kolejności i wielkości udzielanej pomocy wpłacając środki na wskazane przez podopiecznego cele.

&9.

 • Przed planowanym przez Fundację przekazania środków pieniężnych na cel zapisany w porozumieniu podopieczny lub jego opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć Fundacji oświadczenie o braku możliwości refundacji kosztów leczenia, refundacji zakupu leków, sprzętu i środków medycznych z instytucji zobowiązanych do udzielania takich świadczeń z tytułu obowiązujących przepisów prawnych (NFZ, MOPS, PFRON, PCPR, MOPR).
 • W przypadku odmowy lub zatajenia informacji zgodnie p.1 Fundacja ma prawo odmówić refundacji i realizacji porozumienia niesienia pomocy podopiecznemu.
  &10.
 • Fundacja udziela pomocy podopiecznemu wyłącznie na cel zapisany w porozumieniu.
 • Na zabiegi operacyjne, które nie są zarejestrowane w Polsce i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie daje możliwości realizacji tych procedur.
  Podopieczny lub jego opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie NFZ, że takie zabiegi są nierefundowane.
  Celowość przeprowadzenia takiego zabiegu potwierdzona przez lekarza prowadzącego.
 • Dofinansowanie do zakupu leków znajdujących się wyłącznie w farmaceutycznej bazie danych BAZYL zalecanych przez lekarza prowadzącego.
 • Dofinansowanie do zakupu leków sprowadzanych z zagranicy w przypadku gdy lekarz prowadzący zaleci lek, który jest dostępny tylko za granicą, po uzyskaniu z Ministerstwa decyzji pozytywnej.
  Podopieczny zobowiązany jest przedstawić odpowiedni dokument.
 • Dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, turnusu rehabilitacyjnego czy przystosowania pomieszczeń nastąpi po wcześniejszej akceptacji Zarządu.
 • Fundacja zastrzega sobie wybór oferty po wcześniejszej akceptacji wykonawcy usługi, producenta i sprzedawcę na podstawie negocjacji cen.
  Fundacja nie udziela pomocy w refundacji lub dofinansowaniu zakupu towarów i dóbr luksusowych oraz zabiegów i wizyt prowadzonych przez ośrodki nie wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

&11.

 • Podopieczni lub opiekun prawny zobowiązani są po udzieleniu pomocy przez Fundację Tulipan informować o uzyskanej pomocy oraz dbać o dobre imię Fundacji.

ZAMKNIĘCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PODOPIECZNEGO
&12.

 • Po zrealizowaniu celu zawartego w porozumieniu z podopiecznym.
 • W przypadku śmierci podopiecznego.
 • W przypadku rażących naruszeń niniejszego regulaminu.
 • W przypadku pisemnego wypowiedzenia porozumienia przez podopiecznego lub opiekuna prawnego.
 • W przypadku braku kontaktu z Fundacją oraz nieaktualizowanie dokumentów dotyczących stanu zdrowia podopiecznego.

&13.

 • Mocą podjętej uchwały Zarządu Fundacji Tulipan przyjął regulamin, który wchodzi w życie z dniem 02.01.2016r.